torob logo

سرویس افزایش بازدید ترب در سالیکا

محصولات خود را در دید بیش از یک میلیون کاربر ترب قرار دهید. سالیکا تخفیف‌های ویژه ای جهت استفاده ی فروشندگان خود از سرویس ترب در نظر گرفته است. این سرویس می تواند تاثیر بسزایی در افزایش بازدید و فروش شما داشته باشد. نیازی به افزودن محصول به این لیست نیست و با خرید بسته، این سرویس برای همه محصولات شما بصورت خودکار فعال می گردد.

بسته 372 کلیکی

هزینه هر کلیک 250 تومان
تومان 93 +گزارش کلیک های واقعی ترب
 • بدون نیاز به افزودن محصول
 • بدون نیاز به فعالیت در ترب
 • نمایش در لیست قیمت های ترب

بسته 1100 کلیکی

هزینه هر کلیک 230 تومان
ت275
ت 253 +گزارش کلیک های واقعی ترب
 • بدون نیاز به افزودن محصول
 • بدون نیاز به فعالیت در ترب
 • نمایش در لیست قیمت های ترب
محبوب

بسته 5800 کلیکی

هزینه هر کلیک 226 تومان
ت1460
ت 1
314
+گزارش کلیک های واقعی ترب
 • بدون نیاز به افزودن محصول
 • بدون نیاز به فعالیت در ترب
 • نمایش در لیست قیمت های ترب

بسته 12500 کلیکی

هزینه هر کلیک 212 تومان
ت3.125
ت 2
656
+گزارش کلیک های واقعی ترب
 • بدون نیاز به افزودن محصول​
 • بدون نیاز به فعالیت در ترب
 • نمایش در لیست قیمت های ترب
شرایط استفاده از سرویس افزایش بازدید ترب
 
plist products تعداد محصولات مجاز: نامحدود
 
plist active days مدت زمان فعال بودن هر محصول: نامحدود
 
plist timer آخرین زمان افزودن محصول: نامحدود
 
plist group گروه مجاز هر محصول: همه گروه ها
 
plist price بازه قیمت هر محصول: نامحدود
 
plist discount حداقل درصد تخفیف مجاز: نامحدود
 
plist delivery نوع ارسال مجاز هر محصول: نامحدود
torob logo

سرویس افزایش بازدید ترب در بازارگاه سالیکا

محصولات خود را در دید بیش از یک میلیون کاربر ترب قرار دهید. سالیکا تخفیف‌های ویژه ای جهت استفاده ی فروشندگان خود از سرویس ترب در نظر گرفته است. این سرویس می تواند تاثیر بسزایی در افزایش بازدید و فروش شما داشته باشد. نیازی به افزودن محصول به این لیست نیست و با خرید بسته، این سرویس برای همه محصولات شما بصورت خودکار فعال می گردد.

بسته 372 کلیکی

هزینه هر کلیک 250 تومان
تومان 93 +گزارش کلیک های واقعی ترب
 • بدون نیاز به افزودن محصول
 • بدون نیاز به فعالیت در ترب
 • نمایش در لیست قیمت های ترب

بسته 1100 کلیکی

هزینه هر کلیک 230 تومان
تومان275
تومان 253 +گزارش کلیک های واقعی ترب
 • بدون نیاز به افزودن محصول
 • بدون نیاز به فعالیت در ترب
 • نمایش در لیست قیمت های ترب

بسته 5800 کلیکی

هزینه هر کلیک 226 تومان
میلیون ت1460
میلیون ت 1
314
+گزارش کلیک های واقعی
 • بدون نیاز به افزودن محصول
 • بدون نیاز به فعالیت در ترب
 • نمایش در لیست قیمت های ترب

بسته 12500 کلیکی

هزینه هر کلیک 212 تومان
میلیون ت3.125
میلیون ت 2
656
+گزارش کلیک های واقعی ترب
 • بدون نیاز به افزودن محصول​
 • بدون نیاز به فعالیت در ترب
 • نمایش در لیست قیمت های ترب
شرایط استفاده از سرویس افزایش بازدید ترب
 
plist products تعداد محصولات مجاز: نامحدود
 
plist active days مدت زمان فعال بودن هر محصول: نامحدود
 
plist timer آخرین زمان افزودن محصول: نامحدود
 
plist group  گروه مجاز هر محصول: همه گروه ها
 
plist price بازه قیمت هر محصول: نامحدود
 
plist discount حداقل درصد تخفیف مجاز: نامحدود
 
plist delivery نوع ارسال مجاز هر محصول: نامحدود