از این فرم جهت پیگیری وضعیت سفارش استفاده نمایید.

وضعیت های سفارش

 • order tracking

  در صف بررسی

 • checklist

  تایید سفارش

 • container

  آماده سازی سفارش

 • online shop

  خروج از مرکز پردازش

 • delivery

  تحویل شده به مشتری